سوالات تستی تاریخ سوم راهنمایی

                      

                      

 

 

نام دبیر :  شیخه

نام مدرسه:

نام دانش آموز:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1-قزلباش ها چه کسانی بودند؟

الف) به سربازان شاه اسماعیل می گفتند           

  ب) از طوایف ترک و مخالف شاه اسماعیل بودند

ج) از طوایف ترک و شیعه مذهب که شاه اسماعیل به کمک آنها به سلطنت رسید     

 د) هیچکدام

2- پایتخت شاه اسماعیل صفوی کدام شهر بود ؟

الف) اصفهان   

 ب) تبریز   

 ج) اردبیل          

د) شیراز

3- در جنگ چالدران کدام طرف پیروز شد و به چه دلیل ؟

الف) ایرانیان , زیرا دولت صفوی بسیار قدرتمند بود .

 ب) ارتش عثمانی , زیرا مجهز به توپ و تفنگ بودند . 

  ج) ایرانیان , زیرا فنون جنگی را خوب یاد گرفته بودند .

د) ارتش عثمانی , زیرا ارتش ایران آموزش لازم را ندیده بود 

4- جنگ میان ایران و عثمانی در زمان شاه تهماسب به چه نتیجه ای انجامید ؟

الف) شکست ایران    

ب) شکست عثمانی   

ج) صلح پایدار    

د ) سقوط دولت عثمانی

5- جنگ های ایران و عثمانی در زمان شاه عباس صفوی چند سال طول کشید و کدام یک پیروز شد ؟

الف) 5 سال – ایران 

ب) 10 سال – عثمانی

ج) 20 سال – ایران

د) 15سال – عثمانی

6 -پرتقالی ها که در زمان شاه عباس به ظاهر برای تجارت به خلیج فارس آمده بودند کدام جزایر را تصرف کردند ؟

الف) هرمز – تنب کوچک – تنب بزرگ  

 ب) کیش – قشم – بندر گمبدون

ج) بحرین – هرمز – بندر گمبرون      

د) هیچکدام

7- بندر گمبرون بعد از آزاد شدن در دوره شاه عباس چه نامیده شد ؟

الف) بندر عباس       

ب) بندر بوشهر     

ج) بندر نوشهر       

د) بندر انزلی

8-در کدام دوره از حکومت صفویان هرج و مرج و اختلال امور کشور را فرا گرفت ؟

الف) شاه اسماعیل   

ب) شاه تهماسب   

ج) شاه عباس   

د) دوره بعد از شاه عباس

9- شاه سلطان حسین صفوی چگونه فردی بود ؟

الف) منظم و لایق     

 ب) بی سواد و بی دین  

ج) خوشگذران و بی اراده

 د) هیچکدام

10- از چه زمانی در ایرا ن شیعه  مذهب رسمی کشور بود ؟

الف) ساسانیان       

ب) صفویان     

ج) سامانیان        

د) زندیان

11- تجارت خارجی ایران در عهد صفویان بیش تر با کدام کشور بود ؟

الف) روسیه         

ب) شرق آسیا           

ج) کشور های اروپائی    

د) هر سه مورد

12- از مهم ترین کارخانه های به وجود آمده در دوره ی صفویان کدام اند ؟

الف) توپ سازی          

ب) ماشین سازی        

ج) ابریشم بافی  

د) الف و ج

13- کدام یک از شعرای زیر در دوره ی صفوی می زیستند ؟

الف) عارف قزوینی      

ب) کلیم کاشانی   

ج) بهار    

د) الف و ج

 

14- محمود افغان توسط چه کسی به قتل رسید ؟

الف) شاه تهماسب         

ب) نادر افشار    

ج) اشرف افغان   

 د) کریم خان زند

15- نادر شاه چگونه به سلطنت رسید ؟

الف) با شکست اشرف افغان     ب) با نظر بزر گان کشور در شورای دشت مغان

ج) با شکست شاه عباس سوم و عثمانی ها  

د) با کنترل اوضاع داخلی کشور و شکست دشمنان خارجی

16- مهم ترین فتح نادر کدام بود ؟

الف) فتح بحرین    

ب) فتح هندوستا ن        

ج) شکست اشرف      

د)  فتح قند هار

17- نادر کدام سلسله را منقرض کرد ؟

الف) صفو یان     

ب) ساما نیان      

ج) ساسانیان         

د) تیموریان

18- پایتخت نادر کجا بود ؟

الف) اصفهان       

ب) شیراز      

ج) مشهد           

د) تبریز

19- رابطه ی تجاری ایران در زمان افشاریه بیش تر با کدام کشور بود ؟

الف) هندوستان       

ب) روسیه    

ج ) عثمانی     

د ) انگلستان

20- بازار و کیل در شیراز از بنا های کدام دوره است؟

الف) صفویان   

ب) زندیان    

ج) افشاریان      

د) قاجاریان

21- تنها جنگ خارجی زمان کریم خان زند کدام بود ؟

الف) فتح دهلی    

ب) فتح قند هار     

ج) فتح بصره     

د) فتح هرات

22- کدام یک از زندیان توانست پس از مرگ کریم خان دولت زند یه را بار دیگر سر و سامان دهد ؟

الف) ابوالفتح خان   

ب) لطفعلی خان        

ج) صادق خان    

د) محمد علیخان

23- سلسله ی زندیه با قتل کدام یک از افراد زیر منقرض شد؟

الف) کریم خان   

ب) صادق خان     

ج) ابوالفتح خان          

د) لطفعلی خان

24- پایتخت کریم خان کدام شهر بود ؟

الف) شیراز         

ب) مشهد           

ج) یزد       

د) تبریز

25- کریم خان زندیه به جای عنوان پادشاه خود را چه نامید ؟

الف) صدر اعظم      

ب) اعتماد الدوله        

ج) و کیل الرعایا         

د) هیچکدام

26- علل کاهش روابط خارجی ایران در دوره ی زندیه کدام است؟

الف) کم اطلاعیه ی زندیه از اوضاع جهان       

ب) اغتشاشات داخلی پس از مرگ کریم خان

ج) الف و ب           

د) هیچکدام

 

27- دوره ی سلسله صفویه , افشاریه و زندیه تقریبا هم زمان با کدام دوره در ارو پا است ؟

الف) قرون قدیم  

ب) قرون وسطی           

ج) قرون جدید     

د) ب و ج

28- اولین کشورهای استعمار گر کدام اند ؟

الف) اسپانیا  ,  پرتقال      

ب) فرانسه و بلژیک  

 ج) آمریکا و انگلستان  

د) روسیه و فرانسه

29- قیام مردم فرانسه علیه ............ منجر به انقلاب کبیر فرانسه در ............ شد .

الف ) لویی چهاردهم – قرن هفدهم     

ب) لویی چهاردهم – اوایل قرن هیجدهم

ج) لویی شانز دهم – اوایل قرن هیجد هم

 

30-آقا محمد خان در کدام ناحیه لطفعلی خان زند را اسیر کرد ؟

الف) شیراز          

ب) کرمان                   

ج) بم            

د) ماهان

31-  تهران برای اولین بارتوسط چه کسی به پایتختی انتخاب شد ؟

الف ) محمد شاه             

ب) فتحعلی شاه

ج  ) ناصر الدین شاه           

د  ) آقا محمد خان قاجار

3232عهد نامه گلستان بین کدام دولت ها منعقد شد ؟

الف) ایران – انگلستان    

ب) ایران – فرانسه   

ج) ایران – روسیه    

د) ایران –  عثمانی

33- کدام پیمان در زمان فتحعلی شاه  بین ایران و روسیه منعقد شد ؟

الف) مفصل           

ب) تر کمنچای          

د) فین کنشتاین          

د) گلستان

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

34- صدر اعظم لایق در زمان محمد شاه چه کسی بود ؟

الف) قائم مقام فراهانی           

ب)میرزا تقی خان فراهانی     

ج) میرزا آقا خان نوری         

د) هیچکدام

35- صدر اعظم لایق در زمان ناصر الدین شاه  چه کسی بود ؟

الف) قائم مقام فراهانی          

ب)میرزا تقی خان فراهانی     

ج) میرزا آقا خان نوری         

د) هیچکدام

36-- کدام یک از گزینه های زیر از اهداف سید جمال الدین اسد آبادی در مبارزاتش بود ؟

الف) اتحاد دنیای اسلام بر ضد استعمار           

ب) مبارزه با استعمار انگلیس

ج) دفاع از ارزشهای اسلامی                     

د) هر سه مورد

37- چه کسی ناصرالدین شاه را به قتل رساند ؟

الف) میرزا حسن آشتیانی           

ب)میرزای شیرازی

ج) میرزا رضا کرمانی             

د) هیچکدام

38- امتیاز انحصار راه آهن و قنوات و اداره گمرکات و غیره طبق کدام گزینه از جانب ناصرالدین شاه به بیگانگان واگذار شد ؟

الف) قرار داد تالبوت               

ب) قرار داد رویتر

ج) عهد نامه پاریس                 

د) عهد نامه مفصل

39- امتیاز انحصاری توتون و تنباکو از طرف ناصرالدین شاه به کدام شخص واگذار شد؟

الف) رویتر انگلیسی                 

ب) تالبوت انگلیسی 

ج) لیاخوف روسی                  

د) مورگان شوستر آمریکائی

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

40- فرمان مشروطیت در چه سالی و توسط چه کسی امضاء شد ؟

الف) 1285 ﮬ . ق- مظفر الدین شاه     

ب) 1280 ﮬ . ق- نا صر الدین شاه

ج) 1280 ﮬ . ق مظفر الدین شاه           

د) 1324 ﮬ . ق-  نا صر الدین شاه

41- کدام دولت خارجی با انقلاب مشروطیت در ایران مخالف بود ؟

الف) انگلستان          

ب) روسیه        

ج) الف ب              

د) هیچکدام

42- محمد علی شاه در سال .......... ﮬ . ق به کمک نیروهای تحت فرماندهی .......مجلس را به توپ بست. 

الف) 1320- لیاخوف روسی             

ب) 1326- لیاخوف روسی             

ج) 1318 – خودش                        

د) 1326- خودش                        

43- امین السلطان به دست کدام یک از مشروطه خواهان زیر به قتل رسید ؟

الف) محمد ولی خان تنکابنی  

ب) عین الدوله

ج) عباس آقا صراف تبریزی ***  

د) علیقلی خان سردار اسعد

44-

45-

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

46- اتحاد مثلث , اتحاد کدام یک از کشور های زیر بود ؟

الف) ایتالیا , آلمان , اتریش , مجارستان            

ب) روسیه , انگلستان , فرانسه

ج) ایتالیا , اتریش , مجارستان                  

د) آلمان , اتریش و مجارستان

47- اتفاق مثلث , اتفاق کدام یک از کشور های زیر بود ؟

 الف) ایتالیا , آلمان , اتریش , مجارستان            

ب) روسیه , انگلستان , فرانسه

ج) ایتالیا , اتریش , مجارستان                  

د) آلمان , اتریش و مجارستان

48- کدام گزینه زیر از اولین اقدامات استعمار گر انگلیس برای کودتای سیاه در ایران بود ؟

الف)به قدرت رساندن رضاخان             

ب) خلع احمد شاه

ج) تحمیل سید ضیاء طباطبائی به عنوان نخست وزیر احمد شاه       

  د) تصمیم بر استقرار حکومت جمهوری

49-انگلیسی ها رضاخان را با چه عنوانی به مردم معرفی کردند ؟

الف) وطن پرست         

ب) اصلاح طلب      

ج) ضد بیگانه       

د) هر سه مورد

50- هدف واقعی رضاخان در ایجاد ارتش منظم جه بود ؟

الف) حفظ کشور در برابر تهاجم بیگانگان   

ب) سر کوبی نهضت های مردم علیه استبداد و استعمار        

ج) ایجاد خفقان در کشور         

د) ب و ج

51- هدف رضاخان از کشف حجاب چه بود ؟

الف) مبارزه علنی برای نفی اسلام    

ب) به ترقی و کمال رساندن زنان

ج) شرکت بیشتر زنان در فعالیت های اجتماعی      

د) الف و ب

52- رضاخان بعد از استحکام پایه های قدرت خود آیت الله مدرس را ابتدا به ....... تبعید و سپس به ............ منتقل کرد ؟

الف) بیرجند , بجنورد   

ب) گناباد – کاشمر   

ج) خواف – کاشمر  

د) گناباد- بجنورد

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

53- دول محور در جنگ جهانی دوم کدام بودند ؟

الف) انگستان , فرانسه , شوروی و آمریکا          

ب) آلمان , ایتالیا و ژاپن

ج) انگستان ,شوروی و آمریکا                      

د) آلمان , ایتالیا و یو گسلاوی

54- جنگ جهانی اول حدود چند سال طول کشید ؟

الف) 2 سال         

ب) 3 سال           

ج) 4 سال         

د) 5 سال

55- ایران در جنگ جهانی دوم با کدام یک از دول زیر متحد بود ؟

الف) دول محور             

ب) دول متفقین        

ج) دول آلمان و ژاپن   

د) هیچکدام

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

56- نخست وزیر انتخابی شاه پس از کودتای 28 مرداد که بود ؟

الف) امیر اسد الله علم       

ب) سر لشکر زاهدی     

ج) دکتر امینی    

د) هیچکدام

57- همه پرسی اصول شش گانه به اصطلاح شاه و ملت توسط چه کسی تحریم شد ؟

/ 5 نظر / 167 بازدید
متین داداش زاده

تشکر میکنم

taranom

خیلی ممنون.............

yasaman

خیلی عالیه ممنون فقط کاش پاسخ هاش هم میذاشتین بازم مرسی

سنا

[گل][شکست][تایید][تایید][تایید]

سنا

عااااااااااااااااالیه فقط جوابش...........................[تایید][تایید][قلب][گل]