کتاب اول متوسطه (هفتم) + کتاب دوم متوسطه(هشتم)

   

کتاب اول متوسطه (هفتم)            
کد کتاب
عنوان
پایه

دانلود فایل

 

101.1

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

 اول

فایل 1-فایل2-فایل3- فایل 4- فایل 5-فایل 6- فایل 7-فایل 8-فایل 9  

101

فارسی

اول

فایل1فایل2 فایل3 فایل4

 

104

علوم تجربی

اول

فایل1 فایل2 فایل3  

108

مطالعات اجتماعی

اول

فایل1 فایل2 فایل3 -فایل4  

111

تفکر و سبک زندگی(ویژه دختران )

اول

فایل1  

111/1

تفکر و سبک زندگی(کتاب مشترک دختران و پسران)

اول

فایل1 فایل2  

103

ریاضی

 اول

فایل1 فایل2 فایل3 - فایل4- فایل5- فایل6- فایل7- فایل8- فایل9  

109

فرهنگ و هنر

اول

فایل1 فایل2   105

پیام های آسمان

اول

فایل1فایل2

  110 انگلیسی اول فایل1   110/1 کتاب کار انگلیسی اول فایل1 - فایل2- فایل3   112 آموزش قرآن اول

فایل1

  114/1 عربی اول فایل1 فایل2 فایل3- فایل4- فایل5- فایل6- فایل7   102

کاروفناوری

اول فایل1 فایل2 فایل3  
       
بازگشت به لیست
       
دفعات بازدید: 117449
تعداد بازدیدکنندگان: 75663

    کتاب دوم متوسطه(هشتم)            

کد کتاب
عنوان
پایه

دانلود فایل

 

118

علوم تجربی

03/06/93

دوم متوسطه

فایل اولفایل دوم- فایل سوم- فایل چهارم- فایل پنجم- فایل ششم-  

117

ریاضی

03/06/93

دوم متوسطه

فایل اولفایل دوم- فایل سوم- فایل چهارم- فایل پنجم- فایل ششم- فایل هفتم  

116

کار و فناوری

29/05/93

دوم متوسطه

فایل اولفایل دوم- فایل سوم- فایل چهارم- فایل پنجم-فایل ششم  

119

پیام های آسمان تعلیم و تربیت اسلامی

27/05/93

دوم متوسطه

فایل اول-  فایل دوم- فایل سوم- فایل چهارم  

115

فارسی

27/05/93

دوم متوسطه

فایل اولفایل دوم- فایل سوم- فایل چهارم- فایل پنجم- فایل ششم- فایل هفتم- فایل هشتم  

115.1

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

21/05/93

دوم متوسطه

فایل اولفایل دوم- فایل سوم- فایل چهارم- فایل پنجم- فایل ششم- فایل هفتم- فایل هشتم- فایل نهم  

123

فرهنگ و هنر

21/05/93

دوم متوسطه

فایل اولفایل دوم- فایل سوم- فایل چهارم- فایل پنجم

 

122

مطالعات اجتماعی

21/05/93

دوم متوسطه

فایل اولفایل دوم- فایل سوم- فایل چهارم- فایل پنجم- فایل ششم- فایل هفتم- فایل هشتم- فایل نهم- فایل دهم- فایل یازدهم

 

125

عربی

01/05/93

دوم متوسطه

فایل اول -فایل دوم- فایل سوم- فایل چهارم-فایل پنجم-فایل ششم- فایل هفتم

 

127

تفکر و سبک زندگی

01/05/93

دوم متوسطه

فایل اول - فایل دوم   121.1
/ 0 نظر / 133 بازدید